KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2008 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2008 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 9 partiach politycznych, w tym na siedmiu, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz na dwóch, które nie spełniły tych wymogów, lecz otrzymały w 2008 r. ostatnią ratę subwencji za 2007 r. (Liga Polskich Rodzin (EwP 53) i Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)). Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyło 9 partii politycznych.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1—9 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. (poz. 354)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1
— Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 2
— Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 3
— Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 4
— Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 5
— Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 6
— Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Załącznik nr 7
— Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301.