KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Unia Pracy — Od Nowa

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, przedłożone po upływie ustawowego terminu, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, przez partię polityczną Unia Pracy — Od Nowa wpisaną do ewidencji partii politycznych (EwP) pod numerem 77. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703.