KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2008 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki          — 52—135 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 88 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu — 0,1—3,7 μBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 0,9 μBq/m3)

Cs-137 w mleku     — 0,2—1,2 Bq/dm3 (bekerela na dm) (średnio 0,6 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.