KOMUNIKAT MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 stycznia 2014 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Rada Ministrów w dniu 16 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę nr 231/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”, zwanego dalej „Programem”.

§ 2. Zmiana Programu stosowana jest od dnia przyjęcia uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Treść zmienionego Programu zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem http://bip.msw.gov.pl w zakładce „Programy”.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.