KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 100) ogłasza się, że lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Projekty kluczowe oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wstęp do Funduszy Europejskich w podzakładce Projekty kluczowe.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).