KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.mrr.gov.pl w zakładce Programy Operacyjne na lata 2007—2013/lnfrastruktura i Środowisko oraz www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 13 maja 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmują:

a) część ogólną dokumentu, w której:

— zaktualizowano postanowienia dotyczące trybu oceny wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych działań, w związku z możli-

wością podpisania umowy o dofinansowanie przed potwierdzeniem przyznania dofinansowania przez Komisję Europejską,

— zaktualizowano postanowienia dotyczące trybu wyboru projektów stosowanego w poszczególnych działaniach,

— wprowadzono nowy typ projektu dla działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”,

— doprecyzowano i zaktualizowano inne postanowienia dotyczące w szczególności programów pomocy publicznej, nazwy departamentów itp.,

b) załącznik nr 2 „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, w którym:

— dokonano optymalizacji zasad oceny projektów przez rozszerzenie możliwości łączenia poszczególnych etapów oceny oraz zmodyfikowanie postanowień dotyczących terminów wyznaczonych na ocenę i uzupełnianie wniosków przez beneficjenta,

— dostosowano postanowienia dotyczące procedury odwoławczej do wymogów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) szczegółowa tabela zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).