KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl oraz www.efs.gov.pl:

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 obejmują:

a) część ogólną dokumentu, w której dostosowano opis systemu wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 do aktualnego brzmienia „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007—2013”,

b) Priorytet II, w którym:

— zmieniono nazwę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Działania 2.3 — obecnie jest to minister właściwy do spraw zdrowia — Departament Funduszy Europejskich,

— w Poddziałaniu 2.3.2 dodano nowego beneficjenta — Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz zmodyfikowano brzmienie typów operacji oraz grup docelowych w celu umożliwienia realizacji dodatkowych projektów systemowych ukierunkowanych na kształcenie kadr systemu ratownictwa medycznego,

— w Poddziałaniu 2.3.3 dodano nowego beneficjenta — minister właściwy do spraw zdrowia — Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, w celu umożliwienia realizacji projektu systemowego w zakresie szkolenia kadry zarządzającej szpitali oraz rozszerzono grupę docelową o pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

c) Priorytet III, w którym dodano nowy typ projektu umożliwiający przygotowanie kadr badawczych w dziedzinie badań edukacyjnych, m.in. przez uruchomienie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich,

d) Priorytet VI, w którym:

— dodano nowy typ projektu obejmujący jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościo-we) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu,

— wyłączono powiatowe urzędy pracy z grona beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2,

e) Priorytet VII, w którym:

— usunięto regulacje dotyczące konieczności składania oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia przez osoby niepełnosprawne, młodzież w wieku 15—25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz członków mniejszości etnicznych w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3,

— doprecyzowano definicję inicjatywy lokalnej poprzez podkreślenie konieczności udziału mieszkańców nie tylko w formułowaniu założeń, ale również w realizacji projektu,

— w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono możliwość zastosowania przez beneficjentów klauzul społecznych przy zlecaniu zadań projektu,

f) Priorytet VIII, w którym:

— w Poddziałaniu 8.1.2 uszczegółowiono regulacje dotyczące wsparcia dla zwalnianych pracowników (outplacement), w tym dodano wsparcie w postaci:

— jednorazowego dodatku relokacyjnego (mobilnościowego) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,

— jednorazowego dodatku motywacyjnego dla osoby, która uzyskała zatrudnienie za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy,

— jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

— w Poddziałaniu 8.1.4 doprecyzowano, że badania i analizy powinny przyczynić się do formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa.

g) Priorytet IX, w którym:

— zdefiniowano programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowanych w Priorytecie IX,

— w Poddziałaniu 9.1.2 uzupełniono grupy docelowe o placówki oświatowe i ich wychowanków,

— w Poddziałaniu 9.1.3 doprecyzowano kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów, dodając osiągnięcia w turniejach na szczeblu wojewódzkim, oraz doprecyzowano kryterium dochodowe, określając je jako maksimum dwukrotność kwoty kryterium dochodowego określonego w przepisach o świadczeniach rodzinnych,

— w Działaniu 9.3 zmieniono nazwę Działania na „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”,

h) zmiany o charakterze redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).