KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Program Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe oraz http://www.mrr.qov.pl w zakładce Programy Operacyjne na lata 2007—2013/lnnowacyjna Gospodarka;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 12 czerwca 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują:

a) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań, w którym:

— w działaniu 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w rubryce nr 30 Forma płatności zmieniono treść,

— w poddziałaniu 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w rubryce nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) rozszerzono katalog grup docelowych,

— w priorytecie VII Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji w rubryce nr 18a Typ beneftcjentów rozszerzono katalog beneficjentów,

— w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion w rubryce nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść oraz dodano Typ 2, w rubryce nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) rozszerzono katalog grup docelowych.

— w działaniu 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w rubryce nr 30 Forma płatności zmieniono treść,

— w opisie priorytetu IX Pomoc Techniczna oraz w działaniu 9.1 Wsparcie zarządzania w rubryce nr 12 Cel i uzasadnienie działania usunięto treść dotyczącą kwalifikowalności z pomocy technicznej PO IG kosztów wsparcia doradczego w zakresie oceny prawidłowości przygotowania dokumentacji do zatwierdzonych do wsparcia projektów umieszczonych na Liście projektów indywidualnych PO IG,

— w działaniu 9.1 Wsparcie zarządzania:

— przeniesiono koszty kwalifikowalne związane z archiwizacją dokumentacji z działania 9.2 Wyposażenie instytucji,

— w rubryce nr 14 Przykładowe rodzaje projektów dodano treść,

— w rubryce nr 19 Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów zmieniono treść,

— w działaniu 9.2 Wyposażenie instytucji, 9.3 Informacja i promocja, 9.4 Ewaluacja w rubryce nr 19 Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów zmieniono treść,

b) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji, w którym w działaniach 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,

1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki,

1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe i 1.4 Wsparcie projektów celowych wprowadzono zmiany dotyczące podziału alokacji na EFRR oraz budżet państwa. Odpowiednie zmiany wprowadzono także w tych działaniach,

c) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym:

— w poddziałaniu 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów i działaniu 6.5 Promocja polskiej gospodarki w części Ocena projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki zmieniono treść,

— w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion dodano pkt 2 projekt systemowy WWPE,

d) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjno-korekcyjnym,

e) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 9 czerwca 2009 r.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).