KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:

1) zmienione wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744, z 2006 r. Nr 7, poz. 43 oraz z 2007 r. Nr 58, poz. 395 i Nr 140, poz. 991) dla:

a) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm,

b) Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,

c) Pomocy technicznej

zostały ogłoszone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: „Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność”, pod adresem: http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/umowy/;

2) zmienione wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.