KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/11(1)07/2007 w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne oraz http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty 2) , przestają być stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Informacja o miejscu publikacji wytycznych oraz o terminie ich stosowania została ogłoszona komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego (M. P. Nr 57, poz. 654).