KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

1)  zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanego dalej „Dokumentem”, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne — Dokumenty programowe;

2)  zmienioną treść Dokumentu stosuje się od dnia jego zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 22 maja 2013 r.;

3)  zmiany wprowadzone do Dokumentu obejmują:

a)   System wyboru projektów — dodanie możliwości skorzystania przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanego dalej „PO RPW”:

—  z pomocy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE” — dla procesu przeprowadzania konkursu w ramach Działania II.1 PO RPW,

—  ze wsparcia ekspertów zewnętrznych oraz UKE — w uzasadnionych przypadkach w trakcie procesu odwoławczego lub sądowego,

b)   Wykaz dokumentów służących prawidłowej realizacji PO RPW — dodanie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. poz. 423),

c)   w ramach osi priorytetowej:

—  II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, w Działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — zmianę celu głównego, opisu osi oraz opisu działania wynikającą z rozszerzenia zakresu wsparcia o projekty konkursowe dotyczące budowy sieci dostępowych tzw. „last mile”,

—  III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, w Działaniu III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej — dodanie typu obszaru 05 — obszary wiejskie,

—  VI Pomoc Techniczna, w Działaniu VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu — dodanie informacji na temat grup docelowych beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach przedmiotowego działania,

d)   zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym Dokumencie,

e)   załączniki:

—  załącznik 4, w którym zaktualizowano indykatywną listę projektów indywidualnych,

—  załącznik 6, w którym dodano informację o zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO RPW w dniu 22 marca 2013 r. kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym dla Działania II.1 oraz wymieniono te kryteria,

—  załącznik 7, w którym w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach konkursu Działania II.1 PO RPW dodano informacje dotyczące merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu w Działaniu II.1.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644oraz z 2012 r. poz. 1237) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.