KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Programy Operacyjne na lata 2007—2013 — Rozwój Polski Wschodniej oraz www.polskawschodnia.qov.pl w zakładce Dokumenty i WytyczneDokumenty Programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2073 stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 obejmują:

a) część ogólną dokumentu, w której:

— zaktualizowano opis systemu wyboru projektów,

— uaktualniono dane dotyczące instytucji uczestniczących w realizacji PO RPW oraz wykaz dokumentów służących prawidłowej realizacji PO RPW,

b) działania:

— 1.3, w którym dodano nazwę rozporządzenia

— programu pomocowego,

— 1.4 — komponent promocja, w którym doprecyzowano typy beneficjentów i grupy docelowe oraz dodano nazwę rozporządzenia, stanowiącego w części program pomocowy,

— 1.4 — komponent współpraca, w którym doprecyzowano przykładowe rodzaje projektów, typy projektów oraz grupy docelowe,

— III.2, w którym zaktualizowano typy beneficjentów oraz dodano nazwę rozporządzenia

— programu pomocowego,

— IV. 1, w którym zaktualizowano opis działania,

c) załączniki:

— załącznik 4, w którym zaktualizowano indykatywną listę projektów indywidualnych,

— załącznik 5, w którym uaktualniono zalecenia dla beneficjentów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

— załącznik 7, w którym uaktualniono opis procedury oceny wniosków o dofinansowanie.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).