KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Kapitał Ludzki/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 są następujące:

a) Priorytet I, w ramach którego:

- zmieniono opis Priorytetu I,

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,

- w Działaniach 1.1 i 1.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów),

- w Działaniu 1.3 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 1.3.2,

- utworzono nowe Działanie 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

- utworzono nowe Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,

b) Priorytet II, w ramach którego:

- zmieniono opis Priorytetu II,

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- zwiększono alokację dla Priorytetu II i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,

- w Działaniu 2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3,

- w Działaniu 2.1 ograniczono grupy docelowe Poddziałań 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,

- w Działaniu 2.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 2.2.1,

- w Działaniu 2.2 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 2.2.2,

- w Działaniu 2.3 utworzono nowe Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia — projekty konkursowe,

c) Priorytet III, w ramach którego:

- zmieniono opis Priorytetu III,

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- zmniejszono alokację dla Priorytetu III i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,

- wyodrębniono w ramach alokacji dla Priorytetu III rezerwę środków do dyspozycji MEN,

- w Działaniu 3.1 usunięto typy realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.1.1 oraz wprowadzono dodatkowy typ beneficjentów w Poddziałaniu 3.1.2,

- w Działaniu 3.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) oraz wprowadzono dodatkowy typ beneficjentów,

- w Działaniu 3.3 powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałań 3.3.2 i 3.3.4 oraz wprowadzono dodatkowy typ beneficjentów w Poddziałaniu 3.3.1 i 3.3.3,

- w Działaniu 3.4 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.4.1 oraz powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałania 3.4.3,

- utworzono nowe Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,

d) Priorytet IV, w ramach którego:

- zmieniono opis Priorytetu IV,

- dokonano zmiany Instytucji Pośredniczącej z „Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego — Departament Wdrożeń i Innowacji” na „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”,

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- zwiększono alokację dla Priorytetu IV i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,

- w Działaniu 4.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 4.1.1 i 4.1.3,

- utworzono nowe Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020,

e) Priorytet V, w ramach którego:

- zmniejszono alokację dla Priorytetu V i zmieniono alokacje poszczególnych Działań,

- w Poddziałaniu 5.1.1 wprowadzono nowy typ beneficjenta projektów systemowych — „Ministerstwo Spraw Zagranicznych”,

- w Działaniu 5.2 dokonano zmiany Instytucji Pośredniczącej II stopnia z „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — Departament Administracji Publicznej” na „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”,

f) Priorytet VI, w ramach którego:

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- w Działaniu 6.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 6.1.2,

- w Działaniu 6.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów),

- zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 6.3,

- zwiększono alokację dla Priorytetu VI o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

g) Priorytet VII, w ramach którego:

- w Poddziałaniu 7.1.3 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),

- w Poddziałaniu 7.2.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),

- zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 7.3,

- utworzono nowe Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy — projekty konkursowe,

- zwiększono alokację dla Priorytetu VII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

h) Priorytet VIII, w ramach którego:

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- w Działaniu 8.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.1 i 8.1.2,

- w Działaniu 8.1 ograniczono grupy docelowe w Poddziałaniu 8.1.1 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,

- w Działaniu 8.1 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 8.1.4,

- w Działaniu 8.1 wprowadzono nowy typ realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.2,

- zwiększono alokację dla Priorytetu VIII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

i) Priorytet IX, w ramach którego:

- zmodyfikowano opis Priorytetu IX,

- określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),

- zwiększono alokację dla Priorytetu IX o środki Krajowej Rezerwy Wykonania oraz alokację przeniesioną z Priorytetu III i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań

- w Działaniu 9.1 określono minimalny wkład własny w Poddziałaniu 9.1.1 w wysokości 15% wartości projektów,

- w Działaniu 9.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 9.1.1,

- w Działaniu 9.2 wprowadzony nowy typ realizowanych operacji (projektów),

- zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 9.3,

- w Działaniu 9.5 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i ograniczono katalog grup docelowych,

- utworzono nowe Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych j) Priorytet X, w ramach którego:

- zwiększono alokację dla Priorytetu X o środki Krajowej Rezerwy Wykonania,

- zmieniono informację na temat wymaganego wkładu własnego,

- zmieniono daty składania i zatwierdzania Rocznych Planów Działania PT PO KL,

k) zmieniono załącznik I — Tabelę podziału alokacji ogółem na województwa w ramach Komponentu Regionalnego PO KL w rozbiciu na Priorytety, Działania i Poddziałania (w euro),

l) zmieniono załącznik II — Indykatywną Tabelę finansową zobowiązań dla PO w podziale na priorytety i działania (w euro),

m) zmieniono załącznik III — Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL,

n) zmieniono załącznik IV — Wartości wskaźników produktu dla działań w ramach PO KL oraz zdezagregowane wartości wskaźników produktu dla Działań w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL,

o) zmieniono załącznik V — Słownik terminologiczny dla Szczegółowego opisu priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

p) inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.


1) Zgodnie z >art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).