KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Fundusze Europejskie 2007-2013/Projekty kluczowe/Listy projektów kluczowych oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O Funduszach Europejskich/Projekty kluczowe.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.