KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 26 marca 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, co następuje:

1) w dniu 24 lutego 2009 r. Komisja Europejska podjęta decyzję nr K (2009) 1279 zmieniającą decyzję Komisji K(2007) 3693 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Pomoc Techniczna” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja ” w Polsce;

2) zmieniony Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007—2013 jest stosowany od dnia 25 lutego 2009 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w pkt 1;

3) tekst jednolity Programu Operacyjnego, o którym mowa w pkt 2, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.popt.qov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx.