KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:

1) zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, został ogłoszony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: „Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność”, pod adresem: http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/umowy/;

2) zmieniony wzór, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.