KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 5 kwietnia 2012 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obejmują:

a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w podrozdziałach: 2.1 Status dokumentu, 2.2 Skrócony opis PO IG, 2.3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania PO IG, 2.4 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG i 2.6 Dokumenty związane z realizacją PO IG zmieniono treść oraz w podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmieniono wartości liczbowe,

b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań PO IG, w którym:

- w działaniu 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść,

- w działaniu 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 6 Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zmieniono treść,

- w działaniu 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 6 Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 18a Typ beneficjentów, nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy), nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%), nr 26 Pomoc publiczna, nr 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków, nr 28 Minimalna/Maksymalna wartość projektu i nr 29 Minimalna/ Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

- w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 6 Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%), nr 28 Minimalna/ Maksymalna wartość projektu i nr 29 Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami i nr 28 Minimalna/Maksymalna wartość projektu zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami i nr 28 Minimalna/Maksymalna wartość projektu zmieniono treść,

- w działaniu 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść oraz w rubrykach nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

-w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, w rubrykach: nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami, nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania i nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny, w rubrykach: nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) i nr 29 Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, w rubryce nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- dodano kartę działania dla pilotażu: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku,

-w działaniu 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, w rubrykach: nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 18a Typ beneficjentów, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) i nr 29 Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść,

- w działaniu 6.1 Paszport do eksportu, w rubrykach: nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 15e Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 18a Typ beneficjentów, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%), nr 29 Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania i nr 30 Forma dofinansowania zmieniono treść,

- w działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w rubrykach: nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść,

- w działaniu 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 6.5 Promocja polskiej gospodarki, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w priorytecie 7 Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść i w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

-w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów i nr 18a Typ beneficjentów zmieniono treść,

- w działaniu 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca, nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 18a Typ beneficjentów i nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion, w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, w rubryce nr 5 Instytucja Pośrednicząca zmieniono treść,

- w działaniu 9.1 Wsparcie zarządzania, w rubryce nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz dokonywanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 9.2 Wyposażenie instytucji, w rubryce nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz dokonywanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 9.3 Informacja i promocja, w rubryce nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz dokonywanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

- w działaniu 9.4 Ewaluacja, w rubryce nr 10 Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz dokonywanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów zmieniono treść oraz w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

c) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji (w euro), w którym w działaniach: 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 6.3, 6.5, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 oraz w priorytecie 7 zmieniono wartości liczbowe,

d) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniach: 1.1, 1.3, 1.4,3.1,3.3,4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2 i 9.3 oraz w priorytecie 7 zweryfikowano nazwy lub wartości wskaźników i dodano wskaźniki dla pilotażu,

e) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym w działaniach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,4.3, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 oraz w priorytecie 7 zmieniono treść i dodano opis dla pilotażu,

f) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono Listę obowiązującą od dnia 29 lutego 2012 r., opublikowaną w Monitorze Polskim w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (M. P. poz. 133),

g) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono zmiany zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w odniesieniu do działań: 1.3, 1.4, 4.3, 5.4 oraz 6.1.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).