KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Projekty kluczowe/ Listy projektów kluczowych, www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wstęp do Funduszy Europejskich/Projekty kluczowe oraz www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).