KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 24 lutego 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 6 grudnia 2010 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują:

a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w podrozdziale: 2.4. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG, 2.5.3 Projekty indywidualne i 2.6 Dokumenty związane z realizacją PO IG zmieniono treść,

b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań PO IG, w którym:

— w działaniu 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w rubrykach: nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów i nr 28 Minimalna/Maksymalna wartość projektu zmieniono treść,

— w działaniu 6.1 Paszport do eksportu w rubrykach: nr 12 Cel i uzasadnienie działania i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść,

— w działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych w rubrykach: nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 24 Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania (%), nr 25 Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych (%), nr 26 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) i nr 27 Minimalny udział środków publicznych krajowych w wydatkach kwalifikowanych (%) zmieniono treść,

— w priorytecie VII. Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji w rubryce nr 18a Typ beneficjentów dodano nowe tiret,

— w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion w rubrykach: nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 18a Typ beneficjentów i nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) zmieniono treść,

— w działaniu 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w rubrykach: nr 15d Działalność gospodarcza, nr 16 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta i nr 29 Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść,

c) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym we wszystkich działaniach zmieniono treść,

d) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym uwzględniono zaktualizowaną procedurę odwoławczą,

e) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2010 r., zamieszczoną na stronie internetowej, której adres ogłoszono w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (M. P. Nr 64, poz. 830),

f) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono zmiany przyjęte w trybie obiegowym zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).