KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz woju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, że:

1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/liŚ/2 (2)/01/2009 w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydane na podstawie art. 35 ust. 3

pkt 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl w zakładce Dokumenty oficjalne, http://www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne, http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze UEDokumenty oraz http://bip.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze UEDokumenty,

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).