KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) ogłasza się, że:

1) wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43) zostały ogłoszone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: „Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność”, pod adresem: http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Dokumenty/umowy/;

2) wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 1453).