KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, że zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/RPW/2(2)03/2009 w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Obowiązujące Wytyczne MRR oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne szczegółowe — obowiązujące/Rozwój Polski Wschodniej 2) , przestają być stosowane od dnia 3 sierpnia 2009 r.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Informacja o miejscu publikacji zmienionych Wytycznych oraz o terminie ich stosowania została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 (M. P. Nr 17, poz. 227).