KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) ogłasza się, że:

1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/22(l)/01-2009 w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.fundusze-europejskie.gov.pl — w zakładce Dokumenty Oficjalne, www.funduszestrukturalne.gov.pl — w zakładce Dokumenty Oficjalne, www.mrr.qov.pl — w zakładce Fundusze UE Dokumenty oraz www.bip.mrr.gov.pl — w zakładce Fundusze UE Dokumenty;

2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).