KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2 marca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne — Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 3 lutego 2011 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są następujące:

a) z działania 3.3 Monitoring środowiska przeniesiono kwotę 1 691 500 euro na działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,

b) z działania 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz z działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono kwotę odpowiednio 1 301 074 euro oraz 3 561 531 euro na działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,

c) w priorytecie VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, priorytecie VII Transport przyjazny środowisku (z wyłączeniem działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego), priorytecie VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (z wyłączeniem działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych oraz działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego) dla typu projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji zniesiono wymóg minimalnej wartości projektu,

d) w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego, działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych oraz działaniu 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego uzupełniono i doprecyzowano listę podmiotów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

e) w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego, działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, działaniu 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, działaniu 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz działaniu 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego uzupełniono i doprecyzowano listę przykładowych projektów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

f) w priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe wprowadzono zmianę dotyczącą sposobu rozpatrywania środków odwoławczych, tzn. wprost zostało wskazane, że protest będzie rozpatrywany przez instytucję pośredniczącą,

g) zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym dokumencie.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).