KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006

Na podstawie art. 47 ust. 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:

1) wzory sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 752), zostały opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

http://www.funduszestrukturalne. gov.pl/SPO++TRANSPORT/dokumenty

oraz na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Transportu:

www.spot.gov.pl;

2) wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004—2006 (Dz. U. Nr 17, poz. 104).


1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.