KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) w dniu 3 września 2010 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2010)6061 zmieniającą decyzję Komisji K(2007)4209 w sprawie regionalnego programu operacyjnego dla regionu Pomorskiego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Pomorskim w Polsce (CCI 2007PL161PO015);

2) zmieniony program operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 6 września 2010 r. — od dnia otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2010)6061, przy czym nowe rodzaje wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych do programu operacyjnego kwalifikują się do współfinansowania, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu 8 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 2 decyzji nr K(2010)6061.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).