KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) w dniu 27 października 2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2009)8282 zmieniającą decyzję Komisji K(2007)4560 w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce (CCI 2007PL161PO013);

2) zmieniony program operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 28 października 2009 r. — od dnia otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2009)8282, przy czym nowe rodzaje wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych do programu operacyjnego kwalifikują się do współfinansowania, jeśli zostały poniesione od dnia 11 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 2 decyzji nr K(2009)8282.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).