KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO liŚ

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:

1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/liŚ/1 (2)12/2007 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO liŚ, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane wraz z wprowadzonymi zmianami na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

— http://www.mrr.aov.pl/Dokumenty+oficjalne

— http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty

2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).