KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:

1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/KL/2(1)08/2007 w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyine+2007-2013/Kapital+Ludzki/Wytyczne/ oraz http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/wytyczne/:

2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).