KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 stycznia 2008 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007—2013

Na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, co następuje:

1. W dniu 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2007)6321 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności objętego celem „konwergencja” w Polsce.

2. Program Operacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 10 grudnia 2007 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Treść Programu Operacyjnego, o którym mowa w ust. 1, została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl

4. Treść szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zostanie opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl