KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) ogłasza się, że:

1) wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zostały ogłoszone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.zporr.qov.pl/Dokumenty/Wnioski :

2) wzory, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 213, poz. 1563).