KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/4(3)06/2009 w zakresie sprawozdawczości, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze UE — Dokumenty oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie;

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).