KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EO.UAL dla Polski 2004—2006

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:

1) zmieniony wzór umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), został ogłoszony na stronie intemetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: „Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL”, pod adresem: http://www.equal.gov.pl/Dokumenty/umowy;

2) zmieniony wzór, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.