KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.polska-wschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne - Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 obejmują:

a) wykaz dokumentów służących prawidłowej realizacji PO RPW, z którego wykreślono Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach PO RPW,

b) działania:

— 1.2, w którym zaktualizowano: cel i uzasadnienie działania, przykładowe rodzaje projektów, formę finansowania, typy beneficjentów i grupy docelowe, tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie, tryb oceny wniosków o dofinansowanie oraz część finansową; ponadto zmieniono tytuł działania,

— 1.3, w którym zaktualizowano część finansową,

— 1.4 — komponent współpraca, w którym zaktualizowano typy beneficjentów,

c) załączniki:

— załącznik 1, w którym zaktualizowano indykatywną tabelę zobowiązań,

— załącznik 2, w którym zaktualizowano indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w PO RPW,

— załącznik 3, w którym zaktualizowano wskaźniki w zakresie osi priorytetowej I,

— załącznik 4, w którym zaktualizowano indykatywną listę projektów indywidualnych,

— załącznik 5, w którym zaktualizowano zalecenia dla beneficjentów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

— załącznik 6, w którym dodano informację dotyczącą zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący szczegółowych kryteriów wyboru projektów.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).