KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 12 sierpnia 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) w dniu 17 lipca 2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K (2009) 5712 zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce;

2) zmieniony Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 jest stosowany od dnia 17 lipca 2009 r., tj. od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w pkt 1;

3) tekst jednolity Programu Operacyjnego, o którym mowa w pkt 2, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne/Dokumenty programowe.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).