KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 11 maja 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.popt.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx:

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzeniaprzez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 20 kwietnia 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013 obejmują:

a) Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia, w którym rozszerzono listę beneficjentów o:

— Urząd Zamówień Publicznych,

— organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko,

— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

b) Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna oraz Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, w których rozszerzono listę beneficjentów o organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko,

c) Działanie 4.1 Promocja i informacja, w którym rozszerzono katalog działań, które mogą być realizowane w ramach Działania 4.1 Promocja i informacja o organizację warsztatów, wykładów i szkoleń.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007—2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).