KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

1)  zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/Dokumenty programowe;

2)  zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 18 października 2012 r. z uwzględnieniem zmiany z dnia 5 grudnia 2012 r.;

3)  zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obejmują:

a)   rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmieniono wartości liczbowe,

b)   rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań PO IG, w którym:

— w działaniach: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 1.4 Wsparcie projektów celowych, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Pilotażu: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną oraz działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

— w działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w rubryce nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść,

— w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion, w rubrykach: nr 18b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) i nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta zmieniono treść,

— w działaniu 9.1 Wsparcie zarządzania, w rubryce nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść,

c)   załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji (w euro), w którym w działaniach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.4, pilotażu, 5.4 oraz 6.2 zmieniono wartości liczbowe,

d)   załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniach 8.3 i 8.4 zweryfikowano nazwy lub wartości wskaźników,

e)   załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym w poddziałaniu 6.2.2 i osi priorytetowej 7 zmieniono treść,

f)   załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono zmiany zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w odniesieniu do poddziałania 6.2.2 i działania 8.2.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.