KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 10 lutego 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem www.mrr.gov.pl oraz www.efs.gov.pl;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 obejmują:

a) część ogólną dokumentu, w której:

— uszczegółowiono informacje na temat opisu finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

— zaktualizowano opis systemu wyboru projektów, zgodnie z aktualnym brzmieniem Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL,

— w zakresie programów pomocowych zweryfikowano ich nazwy, uzupełniono metryczki promulgacyjne w związku z wejściem w życie oraz nowelizacjami rozporządzeń stanowiących programy pomocowe,

— usunięto nieaktualne zapisy dotyczące sposobu wyboru projektów ponadnarodowych i innowacyjnych,

— podkreślono oddolny charakter inicjatyw lokalnych w Działaniach 6.3, 7.3 i 9.5,

— uaktualniono kategorie interwencji funduszy strukturalnych w kartach działań,

b) Priorytet I, w którym:

— rozszerzono definicję kluczowych pracowników pomocy społecznej.

— dodano grupy docelowe w działaniu 1.1 oraz 1.2, rozszerzając możliwości realizacji wspólnych projektów dla instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,

— rozszerzono grupę docelową w Poddziałaniu 1.3.1, umożliwiając realizację wspólnych projektów dla przedstawicieli mniejszości romskiej i społeczności lokalnych,

c) Priorytet II, w którym:

— doprecyzowano warunki, jakie muszą spełnić projekty szkoleniowe zamknięte i otwarte w ramach Poddziałania 2.1.1,

— doprecyzowano definicję pojęcia „pracownicy przedsiębiorstw”,

— dodano Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. jako beneficjenta systemowego Poddziałania 2.1.3,

d) Priorytet III, w którym:

— przesunięto część środków z działań 3.1 i 3.2 na działania 3.3 oraz 3.4,

— zmieniono beneficjenta systemowego Poddziałania 3.1.1 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Instytut Badań Edukacyjnych oraz Centrum Informatyczne Edukacji,

— doprecyzowano typy projektów w Poddziałaniach 3.2, 3.3.1, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3,

— dodano Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jako beneficjenta w Poddziałaniu 3.4.3 oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jako beneficjenta w Poddziałaniu 3.3.3,

e) Priorytet IV, w którym:

— zmieniono tryb realizacji projektów w Poddziałaniu 4.1.2 z systemowego na konkursowy,

— przeniesiono typ projektu: Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych z Poddziałania 4.1.2 do Poddziałania 4.1.3 wraz z alokacją w wysokości 10 min PLN,

— zmieniono beneficjenta projektów systemowych z Departamentu Organizacji Szkół Wyższych na Departament Strategii na skutek zmian administracyjnych wprowadzonych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

f) Priorytet V, w którym:

— usunięto Poddziałanie 5.1.4 i przeniesiono typy projektów związanych z rejestracją działalności gospodarczej do Działania 5.3 (projekty Ministerstwa Gospodarki) ze względu na nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

— zmieniono cel Działania 5.3 oraz rozszerzono zakres wsparcia przez dodanie dwóch nowych typów projektów, a także nowego beneficjenta systemowego — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

— dodano nowy w Poddziałaniu 5.1.1 typ projektu dla państwowych jednostek organizacyjnych działających w sektorze ubezpieczeń społecznych w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług na rzecz przedsiębiorców oraz dodanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako beneficjenta systemowego w tym Poddziataniu,

— rozszerzono zakres wsparcia dla Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, dodając dwa nowe typy projektów,

g) Priorytet VI, w którym:

— dodano studia podyplomowe, licencjackie i uzupełniające jako formy wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia w Poddziałaniu 6.1.2,

— wprowadzono bardziej ogólne zapisy w odniesieniu do usług i instrumentów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — w Poddziałaniu 6.1.3,

— nałożono na beneficjentów obowiązek kontroli wydatkowania środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnikom projektów w ramach działania 6.2,

h) Priorytet VII, w którym:

— wprowadzono bardziej ogólne zapisy w odniesieniu do grup docelowych w Poddziałaniach 7.1.1,7.1.2 oraz 7.2.1,

— dodano przedstawicieli innych służb społecznych (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe) jako odbiorców wsparcia w Poddziałaniu 7.1.3,

— wprowadzono numerację typów projektów w Poddziałaniu 7.2.1, wraz z przyporządkowaniem do nich odpowiednich grup docelowych,

— umożliwiono realizację projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie posiadają stałego zatrudnienia i jednocześnie nie osiągają wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę, określone przepisami o pomocy społecznej,

— wprowadzono konieczność świadczenia w sposób komplementarny i łączny wszystkich usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez instytucje otoczenia ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.2,

i) Priorytet VIII, w którym:

— doprecyzowano, że szkolenia podejmowane z własnej inicjatywy przez pracujące osoby dorosłe w ramach Poddziałania 8.1.1 muszą odbywać się poza godzinami pracy uczestników,

— doprecyzowano warunki związane z organizacją szkoleń podejmowanych z własnej inicjatywy przez pracujące osoby dorosłe w ramach Poddziałania 8.1.1,

— wprowadzono „tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu” jako typ projektu w ramach Poddziałania 8.2.1,

— określono grupy odbiorców wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2,

j) Priorytet IX, w którym:

— rozszerzono typ projektu skierowany do nauczycieli w Działaniu 9.4 o „inne formy” podwyższania kwalifikacji zawodowych,

k) Priorytet X, w którym:

— poprawiono opis przepływów finansowych i określenia kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy technicznej PO KL,

— dodano Krajowy Ośrodek EFS i Regionalne Ośrodki EFS jako beneficjentów pomocy technicznej,

l) słownik terminologiczny, w którym:

— doprecyzowano opisy pojęć: „jednostka naukowa”, „osoba pozostająca bez zatrudnienia”, „partnerstwo publiczno-społeczne”,

— dodano definicje pojęć „outplacement” oraz „wsparcie towarzyszące”,

m) załączniki:

— w załączniku nr 2 wprowadzono zmiany wynikające z dokonanych przesunięć finansowych w Priorytecie III oraz Priorytecie V,

— w załączniku nr 3 uaktualniono informacje teleadresowe IP oraz IP2,

— w załączniku nr 4 oraz we właściwych kartach działań wprowadzono zmiany wynikające z zaokrągleń, dostosowania do zmian wprowadzonych w strukturze wskaźników wg Działań (dotyczy Priorytetu VI) oraz doprecyzowania nazwy wskaźnika dla Działania 8.2.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).