KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:

1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/5(3)07/2008 w zakresie korzystania z pomocy technicznej, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/:

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).