KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Program Innowacyjna Gospodarka/ Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe oraz http://www.mrr.gov.pl w zakładce Programy Operacyjne na lata 20072013/innowacyjna Gospodarka;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 29 stycznia 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują:

a) rozdział 1 Cel i zakres Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, w którym dostosowano tryb procedowania ze Szczegółowym opisem priorytetów programu operacyjnego do trybu przewidzianego w art. 26 ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),

b) rozdział 2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro, w którym, w tabeli obrazującej podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw, w działaniu 6.1 Paszport do eksportu zwiększono udział wsparcia dla MSP w alokacji do 100 %, powstałą nadwyżkę przeznaczono w części na zwiększenie udziału IOB w działaniu 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP do 50 % wartości alokacji, co pociągnęło za sobą zmniejszenie udziału MSP z 66 % do 50 %, zweryfikowano omyłkę rachunkową w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wskutek wprowadzonych zmian całkowita kwota przeznaczona na bezpośrednie wsparcie dla MSP ulega zwiększeniu z kwoty 3 623 078 070 PLN do kwoty 3 645 520 070 PLN,

c) rozdział 2.5 Opis systemu wyboru projektów w ramach PO IG, w którym zweryfikowano definicje projektów: systemowego i indywidualnego w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

d) rozdział 2.6 Dokumenty związane z realizacją PO IG, w którym w zakresie programów pomocowych ujętych w tym rozdziale zweryfikowano nazwy i uzupełniono metryki promulgacyjne w związku z wejściem w życie oraz nowelizacjami rozporządzeń stanowiących programy pomocowe,

e) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań, w którym:

— w ramach działań 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP oraz 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną wyodrębniono poddziałania dla instytucji otoczenia biznesu oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

— doprecyzowano brzmienie celu i uzasadnienia działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

— dostosowano opis działania 4.3 Kredyt technologiczny do systemu udzielania kredytu technologicznego wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), a także do systemu wdrażania tego działania, polegającego na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej,

— zmieniono zakres działania 6.1 Paszport do eksportu oraz system jego wdrażania zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 103),

— doprecyzowano opis poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów poprzez uwypuklenie konieczności wspierania inwestycji zagranicznych obok działań proeksportowych, zapewniając tym samym zgodność z PO IG,

— zweryfikowano i zaktualizowano opisy działań 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 115); w działaniu 8.1 rozszerzono również katalog potencjalnych beneficjentów o spółki kapitałowe w organizacji,

— zweryfikowano i zaktualizowano opis działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 204, poz. 1280),

— zmodyfikowano treść dotyczącą linii demar-kacyjnej:

-------pomiędzy PO IG a Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w działaniach 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,

-------pomiędzy PO IG a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wsparcia przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego,

-------w ramach PO IG w zakresie inwestycji związanych z rozpoczęciem lub rozwojem działalności B+R w przedsiębiorstwie w działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego i poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych,

— wprowadzono możliwość stosowania zaliczek w przypadku działań skierowanych do przedsiębiorców, w szczególności w działaniach osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 23, poz. 140),

f) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym:

— zmieniono wartości wskaźników w działaniach: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.3 Kredyt technologiczny, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności oraz 6.1 Paszport do eksportu,

— zmieniono zestaw wskaźników w działaniu 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

— wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym w działaniach: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym i 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,

g) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym:

— zmieniono część dotyczącą trybu naboru wniosków w zakresie działań: 1.4 Wsparcie projektów celowych, 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, 6.1 Paszport do eksportu, 6.2.2 Wsparcie działań stu-dyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuelnclusion, 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,

— zmieniono postanowienia w zakresie potwierdzania kwalifikowalności wydatków w projektach w wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz w wyniku dostosowania opisu wdrażania poszczególnych działań PO IG do kryteriów wyboru projektów przyjętych w dniu 15 grudnia 2008 r. (nie dotyczy działania 4.5),

— zmieniono część dotyczącą opisu systemu wdrażania w zakresie działań: 1.4 Wsparcie projektów celowych, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.3 Kredyt technologiczny, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu, priorytetu 7. Społeczeństwo informacyjnebudowa elektronicznej administracji,

h) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym dostosowano procedurę odwoławczą do zasad określonych w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

i) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono zatwierdzoną przez Ministra Rozwoju Regionalnego Listę Projektów Indywidualnych,

j) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym wprowadzono Kryteria przyjęte podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w dniu 15 grudnia 2008 r.,

k) definicje i terminologię:

— projektu indywidualnego oraz projektu systemowego, w zakresie dostosowania do obowiązujących definicji, zgodnych ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

— beneficjenta w zakresie jej ujednolicenia w całym systemie wdrażania PO IG,

— Promotorów Projektów Innowacyjnych w systemie wdrażania działań 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, która dostosowuje charakter działalności PPI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,

— Zespołu ds. Projektu Systemowego, którą usunięto z opisu poddziałania 1.1.3 Projekty systemowe,

— listy rankingowej —w przypadku wszystkich działań wprowadzono zasadę, że lista rankingowa zawiera projekty rekomendowane i nierekomendowane do wsparcia,

— listy ekspertów, która została zastąpiona bazą ekspertów,

I) cały dokument, w którym:

— wprowadzono zmiany wynikające z reorganizacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

— wprowadzono zmiany doprecyzowujące w zakresie podmiotów uczestniczących w systemie wdrażania oraz sposobie dokonywania oceny projektów.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).