KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, że:

1) Rada Ministrów podjęta w dniu 9 czerwca 2009 r. uchwałę nr 92/2009 w sprawie zmiany programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, zwaną dalej „uchwałą nr 92/2009”;

2) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, oraz jego zmiana zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/Programy wieloletnie;

3) zmiana programu wieloletniego, o którym mowa w pkt 1, jest stosowana od dnia podjęcia uchwały nr 92/2009.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).