KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:

1) wzory wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania: 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” przyjętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027, z 2007 r. Nr 103, poz. 711 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 882) zostały opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem: www.minrol.gov.pl;

2) wzory wniosku i umowy, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.