KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że:

1) Rada Ministrów podjęła w dniu 12 kwietnia 2011 r. uchwałę nr 46/2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”, zwaną dalej „uchwałą nr 46/2011”;

2) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/Programy wieloletnie;

3) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia podjęcia uchwały nr 46/2011.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).