KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „ideas Plus”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 29 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany zasad finansowania programu pod nazwą „Ideas Plus” 3) :

1)   składanie wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu następuje w trybie naboru ciągłego;

2)   minister właściwy do spraw nauki ogłosi, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nabór wniosków w ramach programu, określając:

a)   datę rozpoczęcia naboru i miejsce składania wniosków,

b)   warunki ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu,

c)   kryteria i tryb oceny wniosków,

d)   wzór wniosku,

e)   wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.

3) Program pod nazwą „Ideas Plus” został ustanowiony z dniem 8 listopada 2010 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Ideas Plus” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 17 listopada 2010 r. (M.P. Nr 86, poz. 1011).