KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach w programie wieloletnim pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007—2009”

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, co następuje:

1) uchwałą nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007—2009”, Rada Ministrów wprowadziła zmiany w programie wieloletnim pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007—2009”;

2) zmieniona treść programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007—2010” została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: www.mi.gov.pl w zakładce akty prawne/komunikaty;

3) zmienioną treść programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007—2010” stosuje się od dnia 9 czerwca 2009 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).