KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473 i Nr 96, poz. 620) ogłasza się, co następuje:

Minister Gospodarki wydał decyzje w sprawie pozbawienia statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:

1) w dniu 26 listopada 2010 r. — Instytutu Innowacji i Nowych Technologii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

2) w dniu 30 listopada 2010 r. — Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).