KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020”

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Rada Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. podjęła uchwałę nr 122/2011 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020”, zwanego dalej „Programem”.

§ 2. Program stosuje się od dnia 5 lipca 2011 r.

§ 3. Treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).