USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Art. 62.

(uchylony)