USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Art. 141.

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.