USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1)

Art. 300.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.