USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY 1)

Art. 300.

 W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.